تبلیغات

دریافت کدهای جاوا برای وبلاگ شما

ابزار وبمستر

جوک...ترول های جدید...مطالب طنز - چهل اصل شادی بخش !-- Begin WebGozar.com Counter code -->

چهل اصل شادی بخش

پنجشنبه 30 آذر 1391  11:34 ق.ظ

۱- شادی خودرابه هیچ چیزوهیچكس وابسته نكن تاهمیشه از آن برخوردارباشی .
2-انتظارنداشته باش همیشه آنچه دراطرافت اتفاق می افتدمطابق میل وخواسته ات باشد.
3-هنگام عصبانیت هیچ تصمیم نگیر.
4-ازسختی ها ومشكلات زندگی استقبال كن وباغلبه برآنهابه خودپاداش بده .
5- اجازه نده اتفاقات ناخوشایندروحیه ات راخراب كند.

6-بابحث های بی نتیجه انرژی خودراهدرنده.
7-انتظار نداشته باش بامنفی نگری جسمی سالم داشته باشی .
8-از هیچكس وهیچ چیزتوقع نداشته باش .
9- تاباخودمهربان نباشی ،نمی توانی مهربورزی .
10-قبل ازمطمئن شدن ،درموردچیزی قضاوت نكن.
11-به تفسیروتعبیركارهای دیگران نپرداز.
12-هركاری راباعلاقه واشتیاق وتمركزانجام بده.
13-زندگی خودراهدفمندكن وبرای رسیدن به اهدافت تلاش كن .
14-چیزهایی راكه دوست داری به دیگران ببخش .
15-قلبت راازنفرت خالی كن تاخوشبختی درآن لانه كند.
16-برای انجام كارهای موردعلاقه ات زیادبه نظرات دیگران اهمیت نده.
17-درتصمیم خودتاخیرمینداز.
18-هنگام عصبانیت نفس عمیق بكش وتاده بشمار.
19-بادیگران طوری رفتاركن كه دوست داری باخودت رفتارشود.
20-به هیچكس امیدنداشته باش جزخدا.
21-برجسم وروح خودمسلط باش .
22-برای اینكه شادباشی بایدشادی آفرین باشی .
23-درزندگی بجای شناوربودن شناگرباش
24-اندوه روزنیامده را،برروزآمده ات نیفزا.
25-هرگزسعی نكن به دیگران بقبولانی كه حرفت درست است.
26-قبل ازانجام كاری یاگفتن چیزی به ضرورت آن بیاندیش .
27-بی احترامی دیگران رابابی اعتنایی جواب بده.
28-به جای بیزاری ازانسانهاازرفتاربدآنهامتنفرباش .
29-بگذاردیگران ازبه عنوان فردی آرام وخوشرویادكنند.
30-یگانه داروی آرامبخش روح یادخدااست.
31-خودراازاسارت زنجیرهای بدبینی ،منفی نگری وناامیدی آزادكن.
32-به خاطراشتباهات گذشته خودراسرزنش نكن .
33-به دیگران كمك كن آنچه راكه می خواهند بدست آورند.
34-درفرهنگ لغات خودشكست راتجربه معناكن .
35-باشرایط زندگی سازگارباش .
36-هنگام ازدست دادن ناراحت نشو،وقتی هم چیزی به دست آوردی خوشحال نباش.
37-درمقابل خواسته هاوگفتاردیگران انعطاف پذیرباش ونخواه كه حرف ،حرف خودت باشد.
38-برای كشف حقایق ،زیادتفكركن ،بخصوص جهان آفرینش .
39-به قدرتوان تلاش كن ونتیجه رابه خداواگذاركن .
40-هرگزخودت رابادیگران مقایسه نكن ،چراكه توچیزهایی داری كه دیگران درحسرت آنهاهستند.

نوشته شده توسط: مونا | آخرین ویرایش:- | نظرات ()